Top Europese landen met de hoogst opgeleide inwoners. Waar ligt Roemenië?

Algemeen

Het aandeel mensen met een hogere opleiding is hoger in de Scandinavische en Baltische landen, en vrouwen zijn over het algemeen het hoogst opgeleid. Roemenië heeft het laagste percentage in de EU wat betreft het aantal hoger opgeleiden.

Roemenië heeft het laagste aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs - Fotoarchief

Roemenië heeft het laagste aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs – Fotoarchief

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het opleidingsniveau in Europa aanzienlijk varieert. Bijna een derde van de mensen tussen 25 en 74 jaar in de Europese Unie heeft een diploma hoger onderwijs, maar dit percentage verschilt per land. Eurostat classificeert opleidingsniveaus als laag, gemiddeld en hoog, en in 2022 had 31,8% van de mensen tussen 25 en 74 jaar in de EU een hoger opleidingsniveau, meldt Euronews.

Maar volgens Eurostat. Ierland daarentegen heeft bijna de helft van de bevolking met een hogere opleiding.

Concreet had in Roemenië 17,4% van de volwassenen tussen de 25 en 74 jaar hoger onderwijs genoten, iets meer dan 60% middelbaar onderwijs en bijna 22% niet eens middelbaar onderwijs.

Het onderwijsniveau wordt gedefinieerd als laag (minder dan middelbare school), gemiddeld (middelbare school) of hoog (universitair onderwijs).

De best opgeleide Europeanen

In de Scandinavische en Baltische landen lag het percentage boven het EU-gemiddelde. Zweden en Noorwegen hadden ruim 45% afgestudeerden uit het hoger onderwijs, en in Letland bedroeg dit percentage 44%. Andere landen in de regio hadden ook hogere percentages afgestudeerden uit het hoger onderwijs dan het EU-gemiddelde.

In Groot-Brittannië had 43,5% van de 25-74-jarigen een hogere opleiding genoten, een hoger percentage dan degenen “grote vier” EU-landen. Frankrijk had hiervan het grootste aandeel met 38,2%, gevolgd door Spanje met 38%.

Aan de andere kant registreerde Italië, na Roemenië, het laagste aandeel afgestudeerden in het hoger onderwijs, met slechts 18,5%. Duitsland had ook een percentage dat iets onder het EU-gemiddelde van 31,5% lag.

In vier EU-landen had ruim 40% van de inwoners slechts een lagere opleiding genoten. Terwijl het aandeel van de bevolking met een hogere opleiding aanzienlijk lager was in de kandidaat-lidstaten van de EU. Turkije had veruit het hoogste aandeel van de bevolking met een laag opleidingsniveau, waar tweederde (61,8%) minder dan middelbaar onderwijs had genoten.

Dit cijfer lag ook onder de 40% in vier EU-landen, namelijk Portugal, Italië, Malta en Spanje.

Hoop komt van jonge volwassenen

Uit gegevens van Eurostat blijkt dat het aandeel afgestudeerden in het tertiair onderwijs onder jongeren in Europa aanzienlijk toeneemt. In 2022 had meer dan twee vijfde van de EU-bevolking tussen 25 en 34 jaar een diploma hoger onderwijs, met opmerkelijke verschillen tussen landen.

In 2022 had 42% van de EU-bevolking tussen 25 en 34 jaar een diploma hoger onderwijs. Het varieerde van 24,7% in Roemenië tot 62,3% in Ierland.

In de EU is het aandeel mensen tussen 25 en 74 jaar met een hogere opleiding toegenomen. Dit is gestegen van 19,1% in 2004 naar 31,8% in 2022.

Vrouwen, hoger opgeleid dan mannen

In de 35 Europese landen waarover gegevens beschikbaar zijn, hebben vrouwen tussen de 25 en 34 jaar een groter aandeel afgestudeerden in het hoger onderwijs dan mannen.

In 2022 bedroeg het gemiddelde voor vrouwen met een hogere opleiding 47,6%, vergeleken met 36,5% voor mannen. het was meer uitgesproken in de Scandinavische en Baltische landen, met uitzondering van Finland, waar IJsland, Slovenië en Slowakije de grootste verschillen kenden. Daarentegen lieten Turkije, Zwitserland en Duitsland de kleinste genderkloof zien, wat erop wijst dat het aandeel vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden in het tertiair onderwijs dicht bij elkaar ligt.

In ons land had 28,4% van de vrouwen tussen de 25 en 34 jaar een universitaire opleiding genoten, terwijl slechts 21% van de mannen in deze leeftijdsgroep een hogere opleiding had genoten.

Volwassenenonderwijs

Een leven lang leren is essentieel voor het op peil houden van vaardigheden en kennis. Volgens Eurostat omvat het alle vormen van onderwijs en opleiding, zowel formeel, niet-formeel als informeel, met als doel de vaardigheden van de deelnemers te verbeteren.

In 2022 nam 11,9% van de 25-64-jarigen in de EU de afgelopen vier weken deel aan onderwijs- of opleidingsactiviteiten, variërend van 1,7% in Bulgarije tot 36,2% in Zweden. Hoewel volwasseneneducatie wijdverspreider was in de Scandinavische landen, registreerden de Balkanlanden lagere percentages in…

Buitenlands nieuws
Add a comment